ΧΕΝ Ελλάδος - Στεγαστικό Πρόγραμμα 2018-2019

ΧΕΝ Ελλάδος - Στεγαστικό Πρόγραμμα

Η ΧΕΝ Ελλάδος, υλοποιεί για 6η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) το δωρεάν στεγαστικό πρόγραμμα για φοιτήτριες Ανώτατης Εκπαίδευσης από την περιφέρεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.Στο Πολυκέντρο «Αθηνά», στην Ηλιούπολη, σε ένα σύγχρονο χώρο 3000 τ.μ., και σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, η ΧΕΝ Ελλάδος δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση της νέας γυναίκας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διασφαλίζοντας το δικαίωμά της στη γνώση.
Η ΧΕΝ Ελλάδος, γυναικεία, εθελοντική οργάνωση, ΝΠΙΔ – Ίδρυμα κοινωφελές μη
κερδοσκοπικό, απευθύνεται μέσα από ποιοτικά προγράμματα και υπηρεσίες σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, προασπιζόμενη τα γυναικεία και ανθρώπινα δικαιώματα, επί σειρά δεκαετιών.
Η κάλυψη των θέσεων για το Στεγαστικό Πρόγραμμα γίνεται με βάση κοινωνικά
και οικονομικά κριτήρια. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται
ταχυδρομικά μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στη διεύθυνση:
ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11 106Ÿ72ŸΑθήνα,με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Ξενώνα»
Όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ξενώνα,η οποία θα συνεδριάσει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.
Αιτήματα που θα παραληφθούν μετά από τις 13/9 θα εξεταστούν,εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, στις 15 Οκτωβρίου 2018.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά:
ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11  106Ÿ72ŸΑθήνα,
με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Ξενώνα»
Διάθεση εντύπων αίτησης:
Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00)
Ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr
Πληροφορίες:
Δευτέρα - Παρασκευή (10:00 – 16:00)
(210-3624291 & 3606530 (Δ.Παναγοπούλου & Σ.Ιωάννου)
Email: stegastiko@xen.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ»
Μ. ΑΝΤΥΠΑ 81
163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ: 210 9932820
EMAIL: xenilioupolis@gmail.com
Προοίμιο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο κτίριο «Αθηνά» στην Ηλιούπολη, υλοποιεί για 6η
συνεχή χρονιά
(ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) δωρεάν στεγαστικό πρόγραμμα για φοιτήτριες από την περιφ
2. ΔIKAIOΛOΓHTIKA (1)
Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος (Αμερικής 11, Αθήνα) και θα υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της www.xen.gr. Το αίτημα υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος:
α. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
β. Του/των γονέα/ων, κηδεμόνα/ων, επιτρόπου/ων της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που
έχει/ουν την επιμέλειά της.
Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο.
Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν και να ενημερώνουν για την ύπαρξη ειδικών λόγων
(πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε
διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση τμήματος για τη φοίτηση ή την εγγραφή.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΧΕΝ Ελλάδος στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμερικής 11 – 106 72 Αθήνα με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Ξενώνα».
(1)Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (27.04.2016) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τα προσωπικά δεδομένα των αιτούμενων
προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή Ξενώνα, δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και τηρείται αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων να τον παραλάβουν.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η Επιτροπή Ξενώνα εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και αξιολογεί τα αιτήματα. Στη συνέχεια αποφασίζει για την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα και δικαιολογητικά.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσει τον κατάλογο αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών, εφόσον υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδιαφερόμενες ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.
Η Επιτροπή Ξενώνα θα συνεδριάσει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, για να εξετάσει τα αιτήματα που θα έχουν παραληφθεί έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2018. Αιτήματα που θα παραληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία θα εξεταστούν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, στις 15 Οκτωβρίου 2018.
Σε όσες φοιτήτριες γίνουν δεκτές θα ζητηθεί να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας από δημόσιο φορέα ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείο.
Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Καλή επιτυχία και ευχές για ένα δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος

Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget