συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας με 36 θέματα στις 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας με 36 θέματα , στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
 1ο. Έκφραση γνώμης για τον επανακαθορισμός ορίων της Αρχαιολογικής Ζώνης Α’ στην Αλυκή Τ.Κ. Ξηρονομής (Σχετ. η υπ’αριθ. 11/2018 απόφαση του Τ.Σ. Ξηρονομής).
 2ο. 4η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος 2018.
 3ο. 6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2018.
 4ο. Έγκριση της υπ’ αριθ. 88/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 - Οικονομικές καταστάσεις.
 5ο. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΘ) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικ.έτους 2018 (απόλυτη πλειοψηφία).
 6ο. Έγκριση για την επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του Δήμου Παγγαίου για τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής πόλης αθλητισμού έτους 2019».
 7ο. Ορισμός αιρετού ως πολιτικά υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία».
 8ο. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Συντήρηση βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ. Νικόλαο Θήβας» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 9ο. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια – τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα για τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού σταδίου Θήβας» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 10ο. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 11ο. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας «Αγ. Τεσσαράκοντα» - Ι.Μ. Σαγματά» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 12ο. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 13ο. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων».
 14ο. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 15ο. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο : "Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ελεώνα Δήμου Θηβαίων".
 16ο. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ελεώνα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 17ο. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης "Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή.
 18ο. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης "Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή.
 19ο. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης "Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή.
 20ο. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου : «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων».
 21ο. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Χωστίων, Λουτουφίου και Νεοχωρακίου.»
 22ο. Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων διαφόρων Δημοτικών οδών στην πόλη της Θήβας».
 23ο. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη υδροδότησης της ΔΕ Βαγίων από τον αγωγό του Μόρνου» από ιδιώτη μελετητή.
 24ο. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου του παλαιού Δημαρχείου Βαγίων, για την εξυπηρέτηση του Περιφερειακού Ιατρείου.
 25ο. Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Θηβαίων ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
 26ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τακτοποιητικού και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θήβας 2017».
 27ο. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων».
 28ο. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δημοτικής ενότητας Θίσβης 2016».
 29ο. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».
 30ο. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών σύνταξης συμβολαίου αγοράς προσφυγικής κατοικίας στον Παλ. Συνοικισμό Θήβας, από τη συμβολαιογράφο Θηβών κ. Αγγελική Σαρρή- Παπαϊωάννου, συνολικής αξίας 394,40€ (με το ΦΠΑ 24%).
 31ο. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών μεταγραφής του υπ’ αριθ. 300/29-12-2017 ΦΕΚ και την έκδοση πιστοποιητικού μεταγραφής από την Υποθηκοφύλακα Θηβών Σταμάτω Χαλεπά, συνολικής αξίας 40,00€ ( με το ΦΠΑ 24%).
 32ο. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών κατασκευής ιστοσελίδας τουριστικής προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου 2017, με την εταιρεία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. MATRIX DESIGN, συνολικής αξίας 9.796,00€ με το ΦΠΑ.
 33ο. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών σύνταξης και κατάθεσης παρέμβασης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ από τη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευα Π.Δημητριάδη, συνολικής αξίας 2.232,00€.
 34ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.845,41€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων για την πληρωμή υποχρεώσεων του έτους 2017.
 35ο. Διαγραφή ποσού 591.00€ από τους χρηματικούς καταλόγους 656/2014/2017 που αφορά χρέωση του κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου του Νικολάου.
 36ο. Έγκριση xoρήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Βενιζέλου Αικατερίνη του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων.

Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget