Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Mαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα- και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Γκικόπουλου Σπυρίδωνα.
 2. Έγκριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
 3. Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (152/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
 4. Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (166/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2016 (153/2017 Απόφαση Ο.Ε)
 6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2017 (154/2017 Απόφαση Ο.Ε)
 7. Εγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α “Ελικώνας -Παρνασσός” και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας.(η εισήγηση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά)
 8. Ανάθεση στην εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τις ανάγκες των Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017(3/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
 10. Αποδοχή της υπ αριθμ. 2280/20.4.2017 (ΑΔΑ: 68ΖΑ7ΛΗ-Μ6Ζ) Απόφαση Ενταξης του Εργου “Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς “ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
 12. Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ Αγίου Γεωργίου”.
 13. Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες επέκτασης νέου κοιμητηρίου Δ.Κ Λιβαδειάς”.
 14. Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη <Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.
 15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”
 17. Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017.
 18. Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Πάσχα 2017
 19. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2013 και 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής- Αναστασίου Φωτίου .
 20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ λόγω ακύρωσης της κλήσης-Βιέννα Λουκά
 21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2014-2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής -Γκώνιας ΑΕ
 22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου -Δανιά Δημητρίου
 23. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου- Δανιά Ιωάννη.
 24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω μη καλλιέργειας -Καρατζά Δημητρίου
 25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2015 λόγω ακύρωσης της κλήσης -Καϊλη Λουκά
 26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου- Μακρή Δημητρίου
 27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου -Μακρή Κων/νου
 28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών λόγω εξόφλησης οφειλής- Μαργαρίτη Ευθυμίας
 29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης -Μιμίκου Γεωργίου
 30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών λαϊκών αγορών λόγω μη συμμετοχής -Μόσχου Γεωργίου
 31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης -Μπαλάσκα Σωτηρίου
 32. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης ακινήτου -Παντελοπούλου Αλεξάνδρας
 33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης- Παντελόπουλου Αθανασίου
 34. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης- Παντελόπουλου Δημητρίου
 35. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης- Παντελόπουλου Παναγιώτη
 36. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης- Πέτσα Παναγιώτη
 37. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2016 λόγω ακύρωσης της κλήσης- Στάμου Αριστείδη
 38. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης - Τασούλα Πέτρου
 39. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένης τιμής χρέωσης -Τσούχλου Μαρίας
 40. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης -Χαιρόπουλου Θεόδωρου
 41. Εισήγηση χρηματοδότησης Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου λεβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) από το Δήμο Λεβαδέων με το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ..
 42. Προγραμματισμός για την συνδιοργάνωση Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων» και διάθεση πίστωσης
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget