Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων και οι αρμοδιότητές τους

νέοι αντιδήμαρχοι Δήμου Θηβαίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θηβαίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 36.477 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2011) καθώς και το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1369/27-4-2012 (τεύχος Β’).
 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 A. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θηβαίων, με θητεία από 1-3-2017 μέχρι 31-8-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
 1. Τον κ. Κίτσο Σπυρίδωνα του Δημητρίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 i. Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών :
 α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 β. Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 ii. Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.
 iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
 iv. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
 v. Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».
 2. Τον κ. Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 i. Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών :
 α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
 γ. Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 δ. Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 ε. Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ii. Την υπογραφή της έκδοσης και ανανέωσης αδειών πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών.
 iii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
 iv. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.
 3. Τον κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 ii. Την ευθύνη για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα.
 iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 v. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.
 vii.Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
 viii.Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 ix. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 x. Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.
 4. Τον κ. Κατσάρα Βασίλειο του Γεωργίου για τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:
 Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών:
 α. Του Γραφείου Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 β. Του Γραφείου Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 γ. Του Γραφείου Ανάπτυξης Δευτερογενή-Τριτογενή Τομέα και Απασχόλησης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
 ii. Την ευθύνη για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα.
 iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 v. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.
 vii.Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
 viii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 ix. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 x. Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Πλαταιών για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 5. Τον κ. Καμούτση Αναστάσιο του Στυλιανού για τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ ́ύλην αρμοδιότητες:
 Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών:
 α. Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού.
 β. Του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
 ii. Την ευθύνη για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα.
 iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 v. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.
 vii.Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
 viii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 ix. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 x. Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε.Θίσβης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
 Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων κ.κ. Κίτσου Σπυρίδωνα του Δημητρίου και Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ.Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων και κ. Κατσάρα Βασιλείου του Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμούτση Αναστασίου του Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κίτσος Σπυρίδων του Δημητρίου.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κίτσο Σπυρίδωνα του Δημητρίου.
 Ε. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ.κ. Τσαραμπάρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Κατσάρας Βασίλειος του Γεωργίου και Καμούτσης Αναστάσιος του Στυλιανού ενώ, δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κ.κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου και Κίτσος Σπυρίδων του Δημητρίου.
 ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget