Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων και οι αρμοδιότητές τους

νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 54 παρ.4, 58,59,61,92,94 και 282 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,87,88 και 89 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), αναφορικά με την αντιμισθία των αντιδημάρχων.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
5. Τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Υποπαράγραφος ΣΤ1, Εδάφιο 1.Α του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
6. Την υπ’ αριθμ. 43 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π. 30565/06-08-2014 με θέμα «Ορκωμοσία των αιρετών του δήμου, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)»
7. Την υπ’αριθμ.23/2014 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που επικυρώνει το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δημοτικών Αρχών στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων.
8. Το Πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, της 29ης Αυγούστου 2014.
9. Την υπ΄αριθμ. ΓΠ-192/18-03-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/Β/2013)» και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοίκων 2011 που αφορούν στον De Facto πληθυσμό της χώρας» (ΦΕΚ699/Β)
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
11. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες
12. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α1. Ορίζει Διοικητικό Αντιδήμαρχο (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας) από 01/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας τον κ. Αραπίτσα Γεώργιο του Ευαγγέλου, αναθέτοντας σ’ αυτόν τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
1. Θα αναπληρώνει πλήρως τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
3. Μηχανοργάνωση Δήμου                                                                         
4. Προγραμματισμός Έργου
5. Δαπάνες Προϋπολογισμού Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων
6. Προμήθειες Αναλωσίμων
7. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
8. ΚΕΠ, e-ΚΕΠ
9. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
10. Τέλεση πολιτικών γάμων
11. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
12. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
13. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
14. Θα συντονίζει συνέργειες μεταξύ των υπολοίπων Αντιδημάρχων όταν ο Δήμαρχος κωλύεται.
Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητικού Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο Δήμαρχος.
ΑΔΑ: 9ΟΣΕΩΨ4-ΩΜ4
Α2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών από 01/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας τον κ. Παπαθανασίου Αθανάσιο του Χαραλάμπους , αναθέτοντας σ’ αυτόν τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α) Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)
1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ)
Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας το Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού.
β) τεχνικών υπηρεσιών
1. Εποπτεύει την λειτουργία της Τ.Υ και συντονίζει την ομαλή εκτέλεση των έργων .
2. Είναι υπεύθυνος της καταγραφής των αναγκών σε τεχνικά έργα, όλων των τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τους Προέδρους συντονίζει την εκτέλεση των προγραμματισθέντων έργων .
γ) Αγροτικών υποδομών
1. Βελτίωση –Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους τοπικούς Προέδρους
2. Δίκτυα άρδευσης
δ) Γραφείο κίνησης
1. Συντήρηση οχημάτων
Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.
Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας τις αρμοδιότητές (α,γ,δ ) τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπιέων ,ενώ την αρμοδιότητα (β) Δήμαρχος.
Α3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αλιάρτου από 01/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας τον κ. Μανίκα Χρυσόστομο του Λάμπρου, αναθέτοντας σ’ αυτόν τις πιο κάτω κατά τόπους αρμοδιότητες, που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου:
1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
2. Δίκτυα ύδρευσης
3. Συντήρηση πρασίνου
4. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών
5. Κοιμητήρια
6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
7. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Αλιάρτου σε συνεργασία με τους προέδρους Δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
8. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Αλιάρτου τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο Διοικητικός Αντιδήμαρχος
Α4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Θεσπιέων από 01/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας τον κ. Μαλέση Κωνσταντίνο του Βασιλείου, αναθέτοντας σ’ αυτόν τις πιο κάτω κατά τόπους αρμοδιότητες, που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων:
1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
2. Δίκτυα ύδρευσης
3. Συντήρηση πρασίνου
4. Συντήρηση παιδικών χαρών
5. Κοιμητήρια
6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
7. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Θεσπιέων σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
8. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Θεσπιέων τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Β. Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Γ. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Δ. Από τους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κκ. Μανίκας Χρυσόστομος και Παπαθανασίου Αθανάσιος, ενώ δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κκ. Αραπίτσας Γεώργιος και Μαλέσης Κωνσταντίνος.
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά στην τοπική ημερήσια εφημερίδα «ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΩΡΑ» και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget