συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θηβαίων στις 20 Δεκεμβρίου 2017

συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος HELIOS σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.
 2. 5η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2017.
 3. 8η Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2017.
 4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 (σχετ. η υπ’ αριθ. 517/2017 απόφαση Οικον.Επιτροπής)».
 5. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Θηβαίων έτους 2018.
 6. Έγκριση της υπ’αριθ. 181/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί ψήφισης ισολογισμού 31/12/2016, Αποτελεσμάτων Χρήσεων 01/01-31/12/2016 και Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016.
 7. Έγκριση απολογισμού οικον.έτους 2016 & Οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας(ΔΟΘ)»( Σχετ. η υπ’ αριθ. 168/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΘ).
 8. Λήψη απόφασης για την αύξηση επιχορήγησης του Δήμου Θηβαίων προς το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας ( ΔΟΘ)», για την κάλυψη δικαστικών αποφάσεων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 177/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΘ).
 9. Έγκριση απολογισμών οικ. Ετών 2011-2015 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θηβαίων.
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Τ. 377 για το τμήμα αυτού που αντιστοιχεί στο κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου και τη μετατροπή του από Κ.Χ. σε χώρο για Κοινωφελή Χρήση, για τη στέγαση του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και ψηφιακής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας και την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. (Σχετ. η υπ’αριθ. 71/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).
 11. Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας", στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
 12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 73/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στο εγχειρίδιο διαδικασιών διοικητικής ικανότητας του Δήμου Θηβαίων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 13. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λεβαδέων - Θηβαίων για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης οδού Πρόδρομος - Ζάλτσα» στο πλαίσιο της ΣΑΜΠ 766 στο ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 14. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Επαμεινώνδα 5 στη Θήβα, έμπροσθεν του φαρμακείου του κ. Σερ.Ζήκα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 75/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).
 15. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στη Δημοτική Κοινότητα Βαγίων του Δ.Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 72/2017).
 16. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση καθρεπτών στη Δ.Κ. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’αριθ. 65/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).
 17. Έγκριση άδειας εισόδου- εξόδου σε οικόπεδο της εταιρείας «ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.» στη θέση «Καλιμπάκι» της Δ.Ε. Ελεώνα (Σχετ. η υπ’αριθ. 77/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).
 18. Λήψη απόφασης για την απευθείας καταβολή των μισθωμάτων της NORDIA A.E. στο Δήμο Θηβαίων.
 19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των καταστημάτων 9 και 19 της Δημοτικής Αγοράς στη ΔΗΚΕΘ, για την εγκατάσταση των γραφείων της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών της Επιχείρησης, μετά από σχετικό αίτημα της τελευταίας.
 20. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Θηβαίων με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο : «Βελτίωση τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α’ φάση)».
 21. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για τις δημοπρασίες μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.
 22. Λήψη απόφασης για την επικύρωση των υπ’ αριθ. 26/2016 και 3/2014 αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Βαγίων, περί παραχώρησης χώρου στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Βαγίων, για την εξυπηρέτηση του Περιφερειακού Ιατρείου (Σχετ. η υπ’αριθ. 32/2017 απόφαση Τ.Σ. Βαγίων).
 23. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης «Φορέα Αρχαίου Δράματος» κ. Ιωάννη Παπαδημητρίου.
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε.»
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχήματος με αριθ. Κυκλ. ΚΗΥ-6299, από τον κ. Σόρκο Μάριο του Αθανασίου.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών για τον τακτικό έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 από την εταιρεία «OLYMPIA – Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του με αριθ. Κυκλ. ΚΗΥ 6256 οχήματος από τον κ. Σόρκο Μάριο του Αθανασίου.
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας επισκευής και αναβάθμισης του λογισμικού του καταμετρητή χρημάτων της ταμειακής υπηρεσίας από την ανάδοχο εταιρεία «Αγγελική Μ.Φωτάκη & ΣΙΑ ΕΠΕ».
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας αμοιβής της δικαστικού επιμελητή κ. Χαρίκλειας Βασ.Μιχαλάκη, για επίδοση αγωγής του Δήμου κατά του Σωματείου «Η ΤΕΡΑ».
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης διήμερου σεμιναρίου με θέμα «Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών & παροχής υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ΚΥΑ 83010/4098 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017)», από την επιχείρηση «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ με δ.τ. “TRAINING NET E.E.”
 31. Αποδοχή πίστωσης ποσού 33.709,90€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 4/9/2017 έως και 1/11/2017 (χρηματ.εντολή 7291/17).
 32. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.710,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’ (άρθρο 9 του Ν.2880/2001) (Χρηματ. εντολή 42137/17).
 33. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.872,28€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων για τη χρονική περίοδο 1/5/2017 έως 31/8/2017 (Χρηματ. εντολή 36446/17).
 34. Αποδοχή πίστωσης ποσού 185.220,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 3η, 4η, 5η και 6η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) (Χρηματ. εντολή 34899/2017).
 35. Αποδοχή πίστωσης ποσού 277.830,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, και 12η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) (Χρηματ. εντολή 39474/2017).
 36. Αποδοχή πίστωσης ποσού 21.725,80€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 4/7/2017 έως και 4/8/207 (Χρηματ. εντολή 5728/17).
 37. Αποδοχή πίστωσης ποσού 63.180,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιοχής – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν.2130/93 (Χρηματ. Εντολή 42183/17).
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget