Επιστολή Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κων/νο Μπακογιάννη

Επιστολή Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας

Ἀξιότιμε κ. Περιφερειάρχα, Χριστό̋ Ἀνέστη!
 Ἔλαβα τήν ἀπό 24η Ἀπριλίου 2017 ἐπιστολή Σα̋ διά τῆ̋ ὁποία̋ μοῦ γνωστοποιεῖτε τήν ἐκδήλωση πού προτίθεται νά πραγματοποιήσει ἡ Περιφέρεια Στερεᾶ̋ Ἐλλάδο̋ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆ̋ Ἑλληνικῆ̋ ∆ημοκρατία̋ κ. Προκόπιου Παυλόπουλου στό κλειστό Γυμναστήριο Σχηματαρίου τήν Τρίτη 6 Ἰουνίου τ.ἔ. μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆ̋ Παγκόσμια̋ Ἡμέρα̋ Περιβάλλοντο̋.Ἕνα ἀπό τά ὀξύτερα προβλήματα τῆ̋ ἐποχῆ̋ μα̋ εἶναι τό οἰκολογικό πρόβλημα,πού συνίσταται κυρίω̋ στήν ἀπειλή ἐξάντληση̋ τῶν φυσικῶν πόρων καί στήν
 καταστροφή τοῦ περιβάλλοντο̋ ἀπό τή ρύπανση.
 Ἀπό χριστιανική ἄποψη τό οἰκολογικό εἶναι πρωτίστω̋ πνευματικό, ἀφοῦ ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στό φυσικό περιβάλλον καθορίζεται ἀπό τήν ὅλη του πνευματική συγκρότηση. 
Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε συνεπεῖ̋ Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἐργαζόμαστε καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά τή σωτηρία τοῦ περιβάλλοντο̋, νά τό προστατεύουμε, νά μήν τό ρυπαίνουμε καί τό καταστρέφουμε.Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε δίδασκε καί προέτρεπε του̋ ἀνθρώπου̋ νά βλέπουν τό
 φυσικό περιβάλλον ὡ̋ δημιουργία τοῦ Θεοῦ καί νά τό ἀντιμετωπίζουν μέ σεβασμό καί διάκριση.
 Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη̋ Παναγιότη̋ ὁ Οἰκουμενικό̋ Πατριάρχη̋ Βαρθολομαῖο̋, ὁ ὁποῖο̋ ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡ̋ ὁ «Πράσινο̋» Πατριάρχη̋ γιά τήν οἰκολογική του εὐαισθησία ἔχει κηρύξει τήν 1η Σεπτεμβρίου ὡ̋ ἡμέρα ἀφιερωμένη στό περιβάλλον.
 ∆υστυχῶ̋ λάθη καί ἀνεύθυνε̋ παραλείψει̋ τοῦ παρελθόντο̋ ἔχουν ὁδηγήσει στό πασίγνωστο πλέον πρόβλημα μέ τή ρύπανση στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ ποταμοῦ Ἀσωποῦ τοῦ ∆ήμου Τανάγρα̋.
 Ἡ κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἐκδηλώθηκε τό πρόβλημα μέ τήν εὐαισθησία τοῦ τότε σεβαστοῦ Προκατόχου μου καί νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μα̋ κ.κ. Ἰερωνύμου, προέβαλε καί κατήγγειλε τό πρόβλημα καί συνεργάστηκε μέ τί̋ ἁρμόδιε̋ Ἀρχέ̋ γιά τήν ἐπίλυσή του.
 Σᾶ̋ διαβεβαιῶ ὅτι ἡ Τοπική μα̋ Ἐκκλησία καί σήμερα συνεχίζει ἐμπράκτω̋ νά συνδράμει τό ἔργο τοῦ «Παρατηρητηρίου καί Κέντρου Προαγωγῆ̋ Ὑγεία̋ Στερεᾶ̋ Ἑλλάδο̋» (ΠΥΣΤΕΤ) πού εὐρίσκεται στό ∆ῆμο Τανάγρα̋ καί ἔχει ὡ̋ κύριο στόχο τήν προστασία καί προαγωγή τῆ̋ ὑγεία̋ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ ∆ήμου Τανάγρα̋, πού κινδυνεύει ἀπό τήν περιβαλλοντική ρύπανση.
 Γι’ αὐτό ὡ̋ Ἱερά Μητρόπολη ἔχουμε προτρέψει διά τῆ̋ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 120/21-2-2017 Ἐγκυκλίου τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆ̋ εὐρύτερη̋ περιοχῆ̋ τῆ̋ ∆ημοτικῆ̋ Ἑνότητο̋ Τανάγρα̋ νά προσφέρει μέ προθυμία κάθε δυνατή βοήθεια στό ΠΥΣΤΕΤ καί νά συμμετέχει μέ αἴσθημα χριστιανική̋ συνείδηση̋ καί εὐθύνη̋ στί̋ δράσει̋ του, ὅταν εἶναι ἀναγκαῖο καί ὅταν καλεῖται πρό̋ τοῦτο.
 Ἐπιτρέψατέ μου, ἀξιότιμε κ. Περιφερειάρχα, νά ἀναφερθῶ καί σ’ ἕνα ἄλλο θέμα πού ἀφορᾶ τό περιβάλλον, τή ζωή μα̋, τή σχέση μα̋ μέ τή φύση καί τήν καταστροφική ἐπέμβαση ὅλων μα̋, καί ἐννοῶ ὄχι μόνο τί̋ εὐθύνε̋ πού ἔχουν ξεχωριστά οἱ ἰσχυροί καί δυνατοί τοῦ πλανήτη μα̋, ἀλλά καί τήν εὐθύνη τοῦ καθενό̋ μα̋, πού προσθέτουμε τή δική μα̋ ρύπανση στη φύση, τήν ἀτμόσφαιρα καί τό χῶρο πού ζοῦμε. ∆υστυχῶ̋, ἔχουμε γίνει ἕνα̋ μεγάλο̋ σκουπιδότοπο̋ καί δέν μᾶ̋ ἐνδιαφέρει γι’ αὐτή τή μεγάλη καταστροφή καί τό χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι τά παιδιά μα̋ μπολιάζονται στήν ἴδια νοοτροπία.
 ∆έν πάει ἄλλο! Καταστρέφουμε τό περιβάλλον πού ζοῦμε, τήν αἰσθητική, τήν ὀμορφιά τῆ̋ φύση̋. Παρότι ἔχω ἀπευθυνθεῖ πρό̋ κάθε κατεύθυνση κάνω καί σ’ Ἐσᾶ̋ ἐναγώνια ἔκκληση νά συνεργαστοῦμε γιά νά σταματήσει αὐτή ἡ τρομερή καταστροφή τοῦ τόπου μα̋ , πού δυστυχῶ̋ συνεχίζεται....
 Ὅπω̋ μᾶ̋ διδάσκει ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ὁ ∆ημιουργό̋ ἔθεσε τόν ἄνθρωπο κατ’ ἀρχήν στόν ἐπίγειο παράδεισο μέ τήν ἐντολή νά ἐργάζεται σ’ αὐτόν καί νά τό φυλάσσει. Πρίν ἀπό τήν πτώση ὁ ἄνθρωπο̋ βρισκόταν σέ ἁρμονία μέ τό παραδείσιο φυσικό περιβάλλον. Ἡ ἀμαρτία, ἡ ὁποία χώρισε καί ἀποξένωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ∆ημιουργό Του διετάραξε καί τήν ἁρμονική σχέση του μέ τήν κτίση.
 Εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν εὐγενῆ πρόσκλησή Σα̋, τήν ὁποία θεωρῶ τιμητική καί σύν Θεῷ θά παραστῶ στήν ὡ̋ ἄνω ἐκδήλωση, τήν ὁποία στηρίζουμε εἰλικρινά.
 Εὔχομαι καλήν δύναμιν διά τήν ἐν γένει προετοιμασίαν τῆ̋ ἐκδηλώσεω̋ καί καλήν ἐπιτυχίαν γιά τήν διεξαγωγή αὐτῆ̋.

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆ̋
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 †Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget